Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

                                                    κείμενο
Τά μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τισὶ καὶ δύναμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη· πάντες δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ’ ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξῇσαν οἱ Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ’ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο […].
             ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Τά μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα: κύρια πρόταση κρίσης. τὰ ναυτικὰ: υποκ. του ρ. ῆν (αττική σύνταξη). τῶν Ἑλλήνων: γεν. κτητική στο τὰ ναυτικά. τοιαῦτα: κατηγορούμενο στο  τὰ ναυτικὰ μέσω του συνδετικού  ἦν. τὰ παλαιὰ καὶ τὰ  γενόμενα: ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί, επεξηγήσεις στο τὰ ναυτικά. ὕστερον: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο τὰ γενόμενα.
2.  ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ: κύρια πρόταση κρίσης.  οἱ προσσχόντες: επιθ. μτχ., υποκ. του ρ.  περιεποιήσαντο. ἰσχύν: αντικ. του ρ. ἐλαχίστην: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ἰσχύν αὐτοῖς: αντικ. της μτχ.  προσόδῳ, ἀρχῇ: επιρρηματικές δοτ. του τρόπου στο ρήμα.  χρημάτων:γεν. υποκ/κή στο  προσόδῳ. ἄλλων: γεν. αντικ/κή στο ἀρχῇ
3.  ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα: κύρια πρότ. κρίσης. 
τὰς νήσους: αντικ. του ρ.  κατεστρέφοντο. ἐπιπλέοντες: τροπική μτχ., επιρρηματ. προσδιορ. του τρόπου στο ρ., συνημμένη στο υποκ. του ρ. μάλιστα: επιρρηματ. προσδιορ. ποσού στο ρ.

4.   ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν: δευτ. αναφορική-υποθετική πρόταση. ὅσοι: υποκ. του ρ. χώραν: αντικ. του ρ. διαρκῆ: επιθ. προσδιορ. στο χώραν. Απόδοση το κατεστρέφοντο (πραγματικό).
5.  κατὰ γῆν δὲ πόλεμος -  οὐδεὶς ξυνέστη: κύρια πρόταση κρίσης. πόλεμος: υποκ. του ρ. οὐδείς: ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδ. στο υποκ. κατὰ γῆν: εμπρόθ. επιρρηματ. προσδιορ. του τόπου στο ρ.  
6.  ὅθεν τισὶ καὶ δύναμις παρεγένετο:δευτ. αναφορική πρότ. δύναμις: υποκ. του ρ. τισί: αντικ. του ρ. ὅθεν: επιρρηματ. προσδιορ. της προέλευσης στο ρ. 
7.  πάντες δὲ ἦσαν - πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις: κύρια πρότ. κρίσης.
πάντες (οἱ πόλεμοι): υποκ. του ρ.   πρὸς ὁμόρους:  εμπρόθ. επιρρ. προσδιορ. εχθρικής κατεύθυνσης/διάθεσης. τοὺς σφετέρους:  ομοιόπτωτος επιθετ. προσδιορ. στο ὁμόρους. ἑκάστοις: δοτ. αντικ/κή στο ὁμόρους.

8.   ὅσοι καὶ ἐγένοντο: δευτ. αναφορική-υποθετική πρότ. ὅσοι (πόλεμοι): υποκ. του ρ.
9.   καὶ ἐκδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ’ ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξῇσαν οἱ Ἕλληνες: κύρια πρότ. κρίσης.      οἱ Ἕλληνες: υποκ. του ρ. ἐξῇσανστρατείας: σύστοιχο αντικ. του ρ. ἐκδήμους: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορ. στο στρατείαςἀπὸ τῆς ἑαυτῶν: εμπροθ. επιρρηματ. προσδιορ. απομάκρυνσης στο ρ. πολύ: επιρρηματ. προσδιορ. ποσού στο εμπρόθετο. ἐπ(ὶ)’ καταστροφῇ: εμπρόθετος επιρρηματ. προσδιορ. του σκοπού στο ρ.  ἄλλων: γεν. αντικ/κή στο καταστροφῇ.
10.   οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι: κύρια πρότ. κρίσης. οἱ Ἕλληνες: ενν. υποκ.  πρὸς τὰς πόλεις: εμπρόθ. επιρρηματ. προσδιορ. φιλικής σχέσης στο ρ. μεγίστας: ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορ. στο πόλεις.  ὑπήκοοι: κατηγορούμενο (απλό; επιρρηματικό του τρόπου; προληπτικό;)· ο Γ. Ζηκίδης το χαρακτηρίζει κατηγορούμενο αναλύοντάς το: ὥστε εἶναι ὑπήκοοι· κατηγορούμενο το χαρακτηρίζουν και οι Πανταζής Μίσιος, Γ. Μιστριώτης, Γεωργοπαπαδάκος· ο Δ. Σταματάκος μεταφράζει: ως υπήκοοι, ο Γαβριήλ Σοφοκλέους: σαν υπήκοοι, ο Γεωργοπαπαδάκος: ως υπήκοοι, ...
11.   οὐδ’ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο: κύρια πρότ. κρίσης. αὐτοί: ομοιόπτωτος ονοματικός κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ενν. υποκ. οἱ Ἕλληνες. στρατείας: αντικ. του ρ. κοινάς: ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετ. προσδιορ. στο στρατείας. ἀπὸ τῆς ἴσης: εμπρόθετος επιρρηματ. προσδιορ. του τρόπου στο ρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου