Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.   οὐχ ἵνα ἀδικῶ στρατεύομαι, ἀλλ' ὅπως τοῖς ἀδικουμένοις βοηθήσω.

2. εἰ μή τις ἄρξει πολέμου, οὐκ ἐθελήσουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι λύειν τὰς σπονδὰς πρὸς τοὺς συμμάχους.

3. ἔλθοιμι ἂν εἰς λόγους, εἰ ὁμήρους λάβοιμι.

4.  οὐκ ἂν προέλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληθεύσειν.

5. ὦ πάτερ, εἰ μηδὲν ἠδίκει Σφοδρίας, ἀπέλυσας ἂν αὐτόν.

6.   ἐὰν καλῶς καταπράξητε ἐφ' ἃ στρατεύομαι, οὐ πρόσθεν παύσομαι πρὶν ἂν ὑμᾶς καταγάγω οἴκαδε.

7. Καίτοι εἰ μηδὲν ἔκειτο παρ' αὐτῷ τῶν ἐμῶν, οὗτος οὕτω ῥᾳδίως τοσούτων χρημάτων ἐγγυητήν μου ἂν ἐγένετο;

8. εἰ μὴ μαχούμεθα, ἀποστήσονται μὲν αἱ περιοικίδες ἡμῶν πόλεις, αὐτοὶ δὲ πολιορκησόμεθα.

9.  ἐὰν νικήσωμεν τὸ περὶ τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν εὐχείρωτον ἔσται.

10. εἰ μήθ' ἡ δίαιτα ἐγεγόνει μήτε τῶν πεπραγμένων ἦσαν μάρτυρες, ἔδει δ' ἐκ τῶν εἰκότων σκοπεῖν, οὐδ' οὕτω χαλεπῶς ἂν ὑμεῖς ἔγνωτε τὰ δίκαια.

11. οὐδὲν ἂν ἐγὼ τούτων ἐπεχείρησά σε πείθειν, εἰ δυναστείαν μόνον καὶ πλοῦτον ἑώρων ἐξ αὐτῶν γενησόμενον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου