Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

η αξία του φίλουκείμενο
καί μοι εἰπέ, ὦ Μενέξενε, ὃ ἄν σε ἔρωμαι. τυγχάνω γὰρ ἐκ παιδὸς ἐπιθυμῶν κτήματός του, ὥσπερ ἄλλος ἄλλου. ὁ μὲν γάρ τις ἵππους ἐπιθυμεῖ κτᾶσθαι, ὁ δὲ κύνας, ὁ δὲ χρυσίον, ὁ δὲ τιμάς· ἐγὼ δὲ πρὸς μὲν ταῦτα πρᾴως ἔχω, πρὸς δὲ τὴν τῶν φίλων κτῆσιν πάνυ ἐρωτικῶς, καὶ βουλοίμην ἄν μοι φίλον ἀγαθὸν γενέσθαι μᾶλλον ἢ τὸν ἄριστον ἐν ἀνθρώποις ὄρτυγα ἢ ἀλεκτρυόνα, καὶ ναὶ μὰ Δία ἔγωγε μᾶλλον ἢ ἵππον τε καὶ κύνα—οἶμαι δέ, νὴ τὸν κύνα, μᾶλλον ἢ τὸ Δαρείου χρυσίον κτήσασθαι δεξαίμην πολὺ πρότερον ἑταῖρον, μᾶλλον <δὲ>  ἢ αὐτὸν Δαρεῖον—οὕτως ἐγὼ φιλέταιρός τίς εἰμι. (Πλάτων, Λύσις, 211d-e) [στον διάλογο ΄΄Λύσις΄΄ αναζητείται ο κατάλληλος ορισμός και η φύση της φιλίας].
ασκήσεις
1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
2. παιδός, κτήματος, κύνας, κτῆσιν, ὄρτυγα: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στον αντίθετο αριθμό.
3. Να γραφεί ό,τι ζητείται για καθεμία από τις λέξεις/φράσεις που ακολουθούν:
·  ἔρωμαι: ο αντίστοιχος τύπος στον ενεστώτα
·  ἐπιθυμῶν: το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
·  του: η ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο
·  κτᾶσθαι: ο αντίστοιχος τύπος στον παρακείμενο
· πρᾴως: Να γραφούν η ονομαστική ενικού στο θηλυκό και η ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο
·  οἶμαι: το β΄ ενικό στον ίδιο χρόνο σε όλες τις εγκλίσεις
·  ἄριστον, φιλέταιρος: ο αντίστοιχος τύπος στους άλλους βαθμούς
4. καί μοι εἰπέ, ὦ Μενέξενε, ὃ ἄν σε ἔρωμαι: Να εξαρτηθεί από το Σωκράτης παρῄνει
5. μοι, του, γενέσθαι, πολύ, φιλέταιρος: Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των λέξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου