Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ οἶδα και εἶμι//ἔρχομαι


Να αναγνωριστούν οι υπογραμμισμένοι ρηματικοί τύποι στα παραδείγματα που ακολουθούν:
1.       τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νικῶντες τά τε ἑαυτῶν  σῴζουσι καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων προσλαμβάνουσιν
2.       εἰδότες ὅτι καὶ βασιλεὺς οὐχ ἑκόντων ἄρχει τῶν ἠπειρωτῶν
3.       νῦν δ' ἐπ' αὐτοὺς ἴμεν ἐν ᾧ πολλοὶ μὲν αὐτῶν καθεύδουσι
4.       Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο
5.       ἔνιοι δεσπόται προστάττουσιν, ῎Ιτω τις ἐφ' ὕδωρ, Ξύλα τις σχισάτω·
6.        ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι οὐ καινὰ ταῦτα οὗτος ποιεῖ, ἀλλὰ φύσει προδότης ἐστίν, ἀναμνήσω ὑμᾶς τὰ τούτῳ πεπραγμένα.
7.        ᾿Εγὼ δ' ἡγοῦμαι πάντας ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι πάντες ἄνθρωποι, ὅταν περ ἀδικεῖν ἐπιχειρῶσιν, ἅμα καὶ τὴν ἀπολογίαν σκοποῦνται
8.       καὶ τῶν μὲν ἐνθάδε μηδεὶς εἰδείη τὸν τρόπον τῆς ἀπαλλαγῆς
9.       ἐκέλευσεν δ' αὐτοὺς ἐπὶ τὴν πατρῴαν ἰέναι χώραν.
10.     ἐγὼ γοῦν μετὰ Κλεινίου κἂν διὰ πυρὸς ἰοίην· οἶδα δ' ὅτι καὶ ὑμεῖς μετ' ἐμοῦ.
Να συμπληρωθούν τα κενά στα παραδείγματα που ακολουθούν σύμφωνα με την υπόδειξη της παρένθεσης:
1.       ἐδήλουν δὲ οὐδὲν ὅτι ……….. τὰ πρασσόμενα (οἶδα: γ΄πληθ. οριστ. ενεστ.)
2.       καὶ διὰ τῆς ᾿Αργείας …………… Λιμναίαν, κώμην ἀτείχιστον, ἐπόρθησαν (ἔρχομαι/εἶμι: μτχ. ενεστ. ον. πλ. αρσ.)
3.       προσέβαλόν τε εὐθὺς καὶ ἐς χεῖρας ……….. κατὰ τάχος. (ἔρχομαι/εἶμι: γ’ πλ. πρτ)
4.       ἐνθάδ' ἴσως ἀναγκασθησόμεθα τοῦτο ποιεῖν, ἂν ταῦτ' ………….  (οἶδα: α΄ πλ. υποτ. ενεστ)
5.       ……….. δέ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι,  πάντες ὅτι τὸ Καννωνοῦ ψήφισμά ἐστιν ἰσχυρότατον  (οἶδα: β΄ πλ. ορ. ενεστ)
6.       Καὶ ἐγὼ ἥκω πρὸς σέ, ὦ ῾Ηράκλεις, ……… τοὺς γεννήσαντάς σε (οἶδα: ον. εν. θηλ. μτχ. ενεστ)
7.       ἡμεῖς δέ γε μεθ' ὑμῶν μαχούμεθα ἐκείνοις, ἂν ……….. ἐφ' ὑμᾶς. (ἔρχομαι/εἶμι: γ’ πλ. υπ. ενεστ)
8.       ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν ἤρετο εἴ τι ……….. ἀγαθόν (οἶδα: γ΄ εν. ευκτ.  ενεστ)
9.       αὐτοὶ γὰρ  ……………. ἃ χρὴ πράττειν (οἶδα: α΄ πληθ. οριστ.  μελλ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου